• පිටුව_බැනරය

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්ත ශාලාව සම්පූර්ණ, විද්‍යාත්මක හා කාර්යක්ෂම කළමනාකරණ පද්ධතියක් ගොඩනගා ඇත.ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව, අච්චු දෙපාර්තමේන්තුව, සැලසුම් අමාත්‍යාංශය, ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව, තත්ත්ව දෙපාර්තමේන්තුව, එන්නත් දෙපාර්තමේන්තුව, දෘඩාංග දෙපාර්තමේන්තුව සහ නිෂ්පාදන සහ එකලස් කිරීමේ ඒකකය ඇත.ඩොංගුවාන් බලාගාරය වර්ග මීටර් 12000 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි, කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය 20 ක්, තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය 58 ක් ඇතුළුව දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය 500 ක් ඇත.මාසික සර්වෝ සහ ගියර් පෙට්ටි නිෂ්පාදන ධාරිතාව කට්ටල 800,000 කි.

අප_ ගැන_1
ගැන_2
ගැන_3

දේශෙං

_10 පමණ
ගැන_9